Inicio / Galicia Calidade / Quen somos / Lei de transparencia

Lei de transparencia

Galicia Calidade, como empresa pública, está sometida á Lei 4/2006, do 30 de xuño, detransparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, co obxectivo de facer efectivo o dereito dos cidadáns e da sociedade civil a coñecer a súa actividade e de favorecer o control da legalidade.

Deste xeito, debe garantir a transparencia, a eficacia e a eficiencia na súa organización e na súa xestión; ademais de proporcionar e difundir información constante, veraz, obxectiva e clara sobre as súas actuacións.

Os cidadáns poderán coñecer as actividades de Galicia Calidade, como establece a lei, nas seguintes ligazóns:

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

Redes sociais

Multimedia